REGULAMIN

§ 1 Przepisy ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez uczestników z usługi szkolenia na odległość w dziedzinie Ochrony Radiologicznej Pacjenta oferowanej na Platformie MOODLE pod adresem https://e-orp.pl

2. Usługi na Platformie MOODLE świadczy Soliton Łukasz Topczak, ul. Rocha Kowalskiego 55, 64-100 Leszno zwany dalej Usługodawcą.

3. Uczestnik szkolenia, to osoba posiadająca konto w systemie MOODLE umożliwiające zalogowanie do systemu przez podanie osobistego hasła oraz odblokowany dostęp do kursu dla określonej specjalności medycznej.

4. Administratorem platformy określa się opiekuna technologicznego systemu, posiadającego pełne uprawnienia do zmiany i modyfikacji systemu, zakładania i modyfikowania kont użytkowników, zakładania katalogów oraz kursów, a także określającego sposób ich uwierzytelniania.

5. Autor szkolenia to osoba, która stworzyła, przygotowała i opublikowała kurs dla określonej specjalności medycznej.

6. Opiekun lub Prowadzący szkolenie to osoba posiadająca prawa do wszelkich zmian w obrębie kursu, włączając w to zmiany dotyczące aktywności i oceny uczestników.

7. Opiekun szkolenia udziela uczestnikom szczegółowych informacji odnośnie przebiegu procesu szkolenia, harmonogramu nauki, warunków zaliczenia poszczególnych tematów, a także pośredniczy we wszelkich sprawach pomiędzy uczestnikami kursu a Administratorem platformy oraz Autorem szkolenia.

8. Uczestnik korzystający z usług i informacji dostępnych na Platformie MOODLE zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 2 Prawa i obowiązki Uczestnika Kursu

1. Uczestnik szkolenia musi dysponować dostępem do sieci Internet jak również do komputera z zainstalowaną przeglądarką internetową, włączoną obsługą Cookies (opis konkretnych plików cookie znajduje się na stronie logowania pod ikoną w kształcie znaku zapytania umieszczonym w kółku) oraz sprzętem i oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie dokumentów szczególnie w formacie pdf i prezentacji multimedialnych. Powinien także wykazać się podstawową wiedzą z zakresu obsługi przeglądarki internetowej.

2. Uczestnik zobowiązuje się do nie przekazywania osobom trzecim identyfikatora i hasła dostępu do platformy szkoleniowej.

3. W szczególności uczestnik zobowiązany jest do:

a) nie przekazywania za pośrednictwem portalu żadnych materiałów niezgodnych z prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, lub mogących zachęcać innych uczestników kursu do zachowania uznawanego za przestępstwo lub naruszenie prawa,

b) nie podejmowania prób złamania hasła innych uczestników, czy też do uzyskania nie przysługujących mu praw dostępu,

c) nie wprowadzania na Platformę MOODLE treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem.

4. Uczestnik ma prawo do:

a) wglądu do swoich danych, oraz możliwości ich poprawienia,

b) w przypadku pytań, sugestii oraz problemów do konsultacji z Opiekunem kursu,

c) udziału w szkoleniach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§3 Zasady uczestnictwa w kursie

1. Korzystanie z Platformy MOODLE uzależnione jest od uprzedniego zalogowania oraz autoryzacji uczestnika:

a) logowanie to proces autoryzacji dostępu do informacji zawartych na Platformie, wymagający podania nazwy użytkownika a następnie hasła dostępowego

b) autoryzacja to proces nadania zalogowanemu użytkownikowi uprawnień dostępu do materiałów szkoleniowych dla określonej specjalizacji medycznej.

2. Warunkiem podstawowym przystąpienia do szkolenia jest założenie konta w serwisie szkoleniowym poprzez formularz zamieszczony pod adresem: https://e-orp.pl/login/signup.php? z podaniem autentycznych danych:

a) Numeru PESEL jako nazwy użytkownika;

b) Adresu e-mail;

c) Imienia i nazwiska

Konto po założeniu wymaga zatwierdzenia przez Użytkownika poprzez aktywację łącza wysyłanego na podany przez niego adres e-mail. Dopiero po zatwierdzeniu możliwe jest zalogowanie się do systemu z podaniem nazwy użytkownika oraz hasła.

3. Autoryzacja użytkownika następuje po przyjęciu zlecenia/umowy przez Usługodawcę i potwierdzana jest e-mailem wysyłanym przez opiekuna szkolenia na adres podany podczas rejestracji. Oznacza to, że po założeniu konta musi upłynąć czas potrzebny do autoryzacji zanim możliwe będzie pełne korzystanie z systemu szkoleniowego.

§ 4 Kursy

1. Szkolenia dla określonej specjalizacji medycznej nazywane są w ramach platformy MOODLE kursami. Każdy kurs podzielony jest na tematy według ramowego programu szkolenia zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. Warunkiem ukończenia szkolenia jest pozytywne zaliczenie wszystkich obowiązkowych tematów w ramach danego kursu. Zaliczenie tematu odbywa się poprzez udzielenie prawidłowych odpowiedzi na przynajmniej 80% pytań, dla danego tematu.

2. Szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta przeznaczone jest dla osób niżej wymienionych specjalności medycznych stosujących promieniowanie jonizujące w celach medycznych:

LR - lekarzy radiologów;

LRZ - lekarzy wykonujących procedury z zakresu radiologii zabiegowej;

LIX - lekarzy wykonujących inne medyczne procedury radiologiczne z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego;

LST - lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne i personelu obsługującego aparaty do densytometrii kości;

FT - fizyków medycznych, techników elektroradiologii oraz innego personelu technicznego wykonującego procedury radiologiczne;

§ 5 Ochrona praw autorskich oraz danych osobowych

1. Prawem autorskim chronione są wszelkie teksty, grafiki, zdjęcia, animacje, dźwięki i inne materiały dostępne za pośrednictwem Platformy MOODLE.

2. Wszelkie materiały opublikowane na łamach Platformy MOODLE można kopiować i przechowywać, jak również drukować wyłącznie na własny użytek w do czasu zakończenia szkolenia. Wszelkie materiały szkoleniowe pobrane z serwera należy usunąć w terminie do 7 dni po zakończeniu szkolenia.

3. Usługodawca nie wyraża zgody na upowszechnianie, wprowadzanie zmian czy też przesyłanie, powielanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie materiałów znajdujących się na Platformie MOODLE.

4. Administratorem danych osobowych jest Łukasz Topczak, firma Soliton Łukasz Topczak z siedzibą w Leszno 64-100, ul. Rocha Kowalskiego 55.

5. Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych.

6. Dane osobowe zostaną pozyskane bezpośrednio podczas przesłania powyższego formularza zgłoszeniowego na kurs ochrony radiologicznej pacjenta.

7. Dane osobowe będą przetwarzana w celu należytego przeprowadzenia szkolenia. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają przetwarzania danych osobowych do celów wydania certyfikatu zdania egzaminu z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta.

8. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym w celach kontrolno sprawozdawczych regulowanych przez przepisy prawa.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia wydania certyfikatu w dziedzinie Ochrona Radiologiczna Pacjenta.

§6 Przepisy końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie internetowej i zaakceptowaniu przez uczestnika szkolenia